อำนาจหน้าที่

 

 

              อำนาจหน้าที่ *

 

            1.กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงในความรับผิดชอบของส่วนนราชการในเขตพื้นที่จังหวัด            2.ดำเนินการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์  งานนโยบายและแผน งานพัฒนาเป็นศูนย์สารสนเทศด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด            3.ประสานดำเนินการโครงการพิเศษด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด            4.ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 

                                                                                              สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง

 

                                                                                             โทรศัพท์ 0 7780 0152

                                                                                   โทรสาร   0 7780 0153

                                                                e-mail: ranong_mol@hotmail.com