อำนาจหน้าที่

 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2559 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2559  กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีราชการบริหารส่วนภูมิภาค  คือ สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง  ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

          1. ปฎิบัติหน้าที่่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในภูมิภาค  รวมทั้งดำเนินการประสานและสนับสนุนงานในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

          2. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และปฎิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงาน  รวมทั้งกำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลแผนการปฎิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

          3. ดำเนินการเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงน และประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานด้านแรงงานในเขตพื้นที่และกลุ่มจังหวัด

          4. ประสานการดำเนินงานกับอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายด้านแรงงาน เพื่่อนำบริการด้านแรงงานในเขตพื้นที่

          5. ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

  

              โทรศัพท์ 0 7780 0152 โทรสาร   0 7780 0153                                                                                                                                    e-mail: ranong_mol@hotmail.com