ออกตรวจเรือประมงทะเลและแรงงานประมงตามโครงการตรวจบูรณาการ ฯ

 

 

                                            ร่วมออกตรวจแรงงานในกิจการเรือประมงทะเลตามโครงการตรวจบูรณาการฯ

                                             เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561  คณะเจ้าหน้าที่ตรวจแรงงานฯ จังหวัดระนอง ประกอบด้วยพนักงานตรวจแรงงานจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระนอง ร่วมกับผู้แทนรอง ผอ.รมน.จังหวัดระนอง , ผู้แทนปลัดจังหวัดระนอง , ผู้แทนตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง , ผู้แทนสารวัตรสถานีตำรวจน้ำ , ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง ,ผู้แทนประมงจังหวัดระนอง , ผู้แทนอำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระนอง, ผู้แทนศูนย์ประสานงานประมงชายแดนไทย-เมียนมา , , ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน IOM ร่วมออกตรวจแรงงานในกิจการเรือประมงทะเล โดยได้รับการสนับสนุนเรือตรวจการประมง 604 จากหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหมู่เกาะสุรินทร์ พังงา ศูนย์ป้องกันและปราบปรามทะเลเขต 3 (กระบี่) เป็นพาหนะในการปฏิบัติงาน สุ่มตรวจเรือประมงบริเวณหน้าเกาะสินไห  ผลการตรวจไม่พบการกระทำความผิดด้านแรงงาน ไม่พบการใช้แรงงานเด็กตำกว่า 18 ปี และแรงงานยินยอมลงเรือด้วยวความสมัครใจ และได้มอบชุดยาสามัญประจำเรือซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก IOM