ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน    http://www.mol.go.th/anonymouse/home

กรมการจัดหางาน      https://www.doe.go.th/prd/

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน    https://www.labour.go.th/th/

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน    http://www.dsd.go.th/

สำนักงานประกันสังคม      https://www.sso.go.th/wpr/