นโยบาย

        

 

   นโยบาย

 

       1.พัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรอบรู้

       2.จัดเตรียมกําลังคนให้มีความพร้อมและพอเพียงต่อความต้องการทางเศรษฐกิจทุกภาคส่วน

       3.เสริมสร้างให้แรงงานมีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี

       4.พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ

 

นโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  sites/ranong.mol.go.th/files/1347_0.jpg