นโยบาย

     

       นโยบาย

 

      1.พัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรอบรู้

 

      2.จัดเตรียมกําลังคนให้มีความพร้อมและพอเพียงต่อความต้องการทางเศรษฐกิจทุกภาคส่วน

 

      3.เสริมสร้างให้แรงงานมีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี

 

      4.พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ