โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปี 2560

 

 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ 2560

                  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนวัยแรงงานผู้เดือดร้อนด้านอาชีพ ให้มีโอกาสในการเพิ่มพูนศักยภาพในทักษะใหม่ (Reskill) นอกเหนือจากทักษะเดิมที่มี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้แรงงานตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองพึ่งพาตนเอง และสามารถช่วยเหลือกันในชุมชนท้องถิ่นได้ ก่อให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพแรงงานด้วยทักษะความสามารถที่หลากหลาย มีรายได้เพิ่มจากทักษะความรู้ใหม่ที่ได้รับการฝึกฝน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในรูปแบบประชารัฐ จำนวน 14 หลักสูตร เป็นเงิน 473,800. บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

1.หลักสูตร  ช่างตัดผมบุรุษ

ดำเนินการระหว่างวันที่ 19-30 มิถุนายน 2560 รวมระยะเวลาดำเนิการ 10 วัน ณ เรือนจำจังหวัดระนอง ต.เชานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 20 คน 

 

       

 

 

2.หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ดำเนินการระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 รวมระยะเวลาดำเนินการ 5 วัน ณ เรือนจำจังหวัดระนอง ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง ผู้เข้ารับฝึกการอบรม 20 คน 

 

 

 

       

 

3.หลักสูตร นวดฝ่าเท้า คอ บ่า ไหล่  

ดำเนินการระหว่างวันที่ 19-30 มิถุนายน 2560 รวมระยะเวลาดำเนินการ 10 วัน ณ เรือนจำจังหวัดระนอง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 20 คน 

       

 

4.หลักสูตร ขนมไทย

ดำเนินการระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2560  รวมระยะเวลาดำเนินการ 5 วัน  ณ อาคารอเนกประสงค์ บริเวณชุมชนโรงกลวง ต.เขานิเวศน์  อ.เมือง จ.ระนอง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 31 คน 

 

       

 

       

 

       

 

5.หลักสูตร นวดฝ่าเท้า คอ บ่าไหล่  

ดำเนินการระหว่างวันที่ 3-14 กรกฎาคม 2560 รวมระยะเวลาดำเนินการ 10 วัน ณ ศูนย์อเนกประสงค์ (บ้านนาใน) หมู่ 5 ต.เชี่ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 28 คน 

 

       

 

       

 

6.หลักสูตร เทียนหอมสมุนไพร  

ดำเนินการระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560 รวมระยะเวลาดำเนินการ 3 วัน  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 25 คน 

 

       

 

       

 

7.หลักสูตร ดอกไม้จันทน์และพวงหรีด

ดำเนินการระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2560 รวมระยะเวลาดำเนินการ 5 วัน ณ สาลาอนเกประสงค์ หมู่ 4 ต. จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 21 คน 

 

        

 

 

8.หลักสูตร การจัดดอกไม้สดและผูกผ้าในงานพิธี 

ดำเนินการระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 รวมระยะเวลาการดำเนินการ 5 วัน ณ วัดโพธาราม หมู่ 2 ต.ละอุ่นใต้ อ.ละอุ่นใต้ จ.ระนอง ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 20 คน

 

          

 

         

 

 

 

          

                   

         

 

9.หลักสูตร การทอเสื่อกก

ดำเนินการระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 รวมระยะเวลาดำเนินการ 5 วัน ณ ศาลากลางประจำหมู่บ้าน (บ้านหมอลำ) หมู่ 3 ต.ในวงเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 16 คน

 

       

         

 

 

10.หลักสูตร การทำขนมคุ้กกี้และเบเกอรี่

ดำเนินการระหว่างวันที่ 18-22 สิงหาคม 2560 รวมระยะเวลาดำเนินการ 5 วัน ณ บ้านเลขที่ 16 หมู่ 6 ต.กำพวน            อ.สุขสำราญ  จ.ระนอง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 22 คน 

 

          

 

       

 

 

11.หลักสูตร การทำพรมเช็ดเท้า

ดำเนินการระหว่างวันที่ 18-22 สิงหาคม 2560 รวมระยะเวลาดำเนินการ 5 วัน ณ บ้านเลขที่ 18 หมู่ 6 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง ผ฿้เข้ารับการฝึกอบรม 20 คน 

 

 

 

 

12.หลักสูตร การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

ดำเนินการระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2560 รวมระยะเวลาดำเนินการ 5 วัน ณ ศาลาอเนกประสงค์ (บ้านปลายคลอง) หมู่ 1 ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 40 คน 

 

         

 

         

 

          

 

13.หลักสูตร นวดฝ่าเท้า คอ บ่า ไหล่

ดำเนินการระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 4-8 สิงหาคม 2560 รวมระยะเวลาดำเนินการ 10 วัน ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 ต.ทรายแดง อ.ทรายแดง จ.ระนอง  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 25 คน 

 

          

 

          

 

14.หลักสูตร ผูกผ้าในงานพิธี

ดำเนินการระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2560 รวมระยะเวลาดำเนินการ 5 วัน ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 ต.น้ำจืดน้อย อ.กระบุรี จ.ระนอง ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรม 21 คน 

 

         

 

      

 

 

   สำนักงานแรงงานจังหวัดระนองได้ดำเนินการโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปี 2559 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ และผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านอาชีพจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจให้มีงานทำชั่วคราว ด้วยการจ้างให้ทำงานต่าง ๆ เพื่อให้มีรายได้ในการดำรงชีวิตของตนเองและครอบครัวและการฝึกทักษะอาชีพในสาขาอาชีพต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพจำนวน 12 หลักสูตร หลักสูตร ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ 283 ดังนี้ 

 

                      1.เรือนจำจังหวัดระนอง ได้ขอรับการสนับสนุน จำนวน 3 หลักสูตร เพื่อฝึกอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษ สำหรับเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ คือ 

 

                      1.1 หลักสูตรปูกระเบื้อง จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ 25 คน 

 

 

 

     

 

 

                     1.2 หลักสูตรการทำไม้กวาดดอกอ้อ จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ 20 คน 

 

 

 

      

 

 

                        1.3 หลักสูตรการแปรรูปและถนอมอาหาร จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ 20 คน

 

    

 

 

      

 

 

                           2. อาสาสมัครแรงงานในแต่ละตำบล ได้รวบรวมความต้องการจากประชาชนในพื้นที่ และขอรับการสนับสนุน จำนวน 9 หลักสูตร โดยเป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และมีแผนพัฒนาสามปีของแต่ละเทศบาล/ตำบล แผนชุมชนรับรอง เป็นโครงการที่ไม่ซับซ้อนกับหน่วยงานอื่น ๆ 

 

                           2.1 หลักสูตรการทำขนมไทย ต.หาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ 20 คน 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                     2.2 หลักสูตรการเพาะเห็ดนางฟ้า  ต.บางพระใต้  อ.ละอุ่น  จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ 20 คน 

 

                       

 

 

      

 

 

                          2.3 หลักสูตรนวดฝ่าเท้า  ต.ละอุ่นใต้  อ.ละอุ่น  จำนวนผู้เข้ารับการฝึก 20 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     2.4 หลักสูตรนวดแผนไทย ( 150 ชั่วโมง)  ต.เขานิเวศน์  อ.เมืองระนอง  จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ จำนวน 40 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      2.5 หลักสูตรกสนทำพรมเช็ดเท้า (ผ้าห่วง)  ต.กะเปอร์  อ.กะเปอร์  จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ 40 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       2.6 หลักสูตรการจัดดอกไม้สดและผูกผ้าในงานพิธี  ต.น้ำจืด  อ.กระบุรี  จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ  22  คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        2.7 หลักสูตรการสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก  ต.ทรายแดง  อ.เมืองระนอง  จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ 20 คน

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                            2.8 หลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้า (ผ้าห่วง)  ต.เชี่ยวเหลียง   อ. กะเปอร์   จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ 26 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         2.9 หลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้า (ผ้าห่วง)  ต.นาคา  อ.สุขสำราญ  จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ 24 คน