โครงสร้างบุคลากร

 

นายสุรนารถ  จิตต์เอื้อเฟื้อ

แรงงานจังหวัดระนอง

 

 

                                                                               

 

           นางสาวรัตนธิดา  ไทยสังคม                                 นางสาวมณิชณัญญ์  ธำรงทรัพย์กุล

       นักวาชาการแรงงานชำนาญการ                                     นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

 

 

 

                                                            นางจงกล   คำวังพฤกษ์

                                            เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

                                                                                

                   

                     นางสายใจ  ธีรกุล                                                   นายวรรณา  เตียวเจริญ

                   พนักงานธุรการ  ส.3                                                  พนักงานขับรถ  ส.2

 

                                                                    

           

           นายวิทยา   ช่วยบำรุง                                                           นางอุมาพร  ชูชำนาญ

   เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อแรงงาน                                               เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วม

                จังหวัดระนอง

 

 

นางประไพ  ธิมมารมย์

แม่บ้านประจำสำนักงาน