ร่วมเดินรณรงค์โครงการสภาเด็กและเยาวชน ร่วมใจต่อต้านการค้ามนุษย์

 

 

                   เมื่อวันพฤพัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระนอง ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ตั้งแต่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรปากน้ำระนอง ถึงสถานีอานามัยบ้านปากคลอง ตำบลปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง มีผู้เข้าร่วม 700 คน เป็นนายจ้าง / ผู้ใช้แรงงานทั้งคนไทยและเมียนมา จำนวน 400 คน