การอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ

 

 

                          วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ได้เรียนเชิญ แรงงานจังหวัด เป็นประธานพิธีเปิด การจัดฝึกอบรมโครงสร้างเครื่อข่ายการแนะแนวอาชีพ ให้แก่ ผู้เป็นเครือข่าย ได้แก่ ครูแนะแนว  บุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวอาชีพในจังหวัดระนอง ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 2 โรงแรมระนองการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง