โครงการรวมพลังแห่งความภักดี โดยอาสาสมัครแรงงาน

 

 

                              เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ สำนักงานแรงงานจังหวัด จัดกิจกรรม " โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด จังหวัดระนอง" อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานในการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดโดยให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและส้รางเครือข่ายให้แก่อาสาสมัครแรงงาน ณ ห้องแก้วเจ้าจอม เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.ระนอง