ร่วมพิธีการส่งกลับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวเมียนมา

 

 

                     วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง ได้เข้าร่วมพิธีการส่งกลับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวเมียนมาที่อยู่ในความคุ้มครองสวัสดิภาพของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 15 คน  ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดระนอง