การบูรณาการร่วมกันตรวจเยี่ยมสถานประกอบการและผู้ใช้แรงงาน

 

                                  

                            เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน         ปลัดจังหวัดระนอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ศอ.ปส.จ.ระนอง  กอ.รมน.จังหวัดระนอง  อำเภอเมืองจังหวัดระนอง และตำรวจภูธรจังหวัดระนอง บูรณาการร่วมกันตรวจเยี่ยมสถานประกอบการและผู้ใช้แรงงาน ณ บริษัทระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด เลขที่ 260/44  หมู่ 6 ตำบลบางริ้น  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง  ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 

กิจกรรมประกอบด้วย

                          

                            1.หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารของบริษัทฯเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ตลอดจนรับทราบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอผู้บริหารกระทรวงฯ 

                            2.ติดตามการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ให้เกิดความเข้มแข็งและต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างขวัยและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด

                            3. สุมตรวจสารเสพติดผู้ใช้แรงงาน ทั้งไทย - เมียนมา จำนวน 443 คน ไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด