อบรมโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด จังหวัดระนอง

 

 

                   เมื่อวันพุธ 28 มิถุนายน 2560  เวลา 08.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง จัดกิจกรรม " โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่อาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายผู้นำด้านการต้านภัยยาเสพติด โดยมีวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติดและตระหนักในปัญหาของยาเสพติด  ณ.ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง ตำบลบางนอน  อำเภอเมือง จังหวัดระนอง