การฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเสริมสร้างอาชีพเสริมให้กับแรงงานนอกระบบ และผู้สูงอายุ

   

                         วันที่ 8 กันยายน 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง ได้ออกนิเทศติดตามผลการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ให้กับแรงงานนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุ ให้มีรายได้เพิ่มตามนโยบายของรัฐบาล ณ หมูที่ 1 ต.น้ำจืด อ.กระบุรี หลักสูตรการผุกผ้าในงานพิธี และหลักสูตรนวด คอ บ่า ไหล และการทำลูกประคบด้วยสมุนไพร หมูที่ 2 ต.ทรายแดง อ.เมือง จังหวัดระนอง