ข้อมูล/สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัด

 

 

 

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดระนอง

 

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดระนอง ไตรมาส 2/2558 (เมษายน - มิถุนายน 2558) 

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดระนอง ไตรมาส 3/2558 (กรกฎาคม - กันยายน 2558) 

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดระนอง ไตรมาส 4/2558 (ตุลาคม - ธันวาคม 2558)

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดระนอง รายปี 2558 (มกราคม - ธันวาคม 2558) 

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดระนอง ไตรมาส 1/2559 (มกราคม - มีนาคม 2559) 

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดระนอง ไตรมาส 2/2559 (เมษายน - มิถุนายน 2559) 

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดระนอง ไตรมาส 3/2559 (กรกฎาคม - กันยายน 2559) 

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดระนอง ไตรมาส 4/2559 ( ตุลาคม - ธันวาคม 2559) 

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดระนอง รายปี 2559 (มกราคม - ธันวาคม 2559) 

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดระนอง ไตรมาส 1/2560 (มกราคม -มีนาคม 2560) 

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดระนอง ไตรมาส 2/2560 (เมษายน - มิถุนายน 2560)

รางงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดระนอง ไตรมาส 3/2560 (กรกฎาคม - กันยายน 2560)