อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

 

 

อัตราค่าจ้างขั่นต่ำใหม่

ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั่นต่ำ (ฉบับที่ 8)

ซึ่งได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

 

อัตราค่าจ้างขั่นต่ำ (บาท/วัน) เขตท้องที่บังคับใช้