ร่วมตรวจเยี่ยมให้ความรู้แก่หน่วยงานภาครัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ

 

 

                    เมื่อวันที่ 11-13 กันยายน 2560 เวลา 08.30 -16.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง ในการตรวจเยี่ยมให้ความรู้แก่หน่วยงานภาครัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการจ้างคนพิการ การช่วยเหลือคนพิการในสถานประกอบการ รวมถึงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ