โครงการกระทรวงแรงงานเยี่ยมสถานประกอบการและผู้ใช้แรงงาน

 

 

                               วันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. โครงการกระทรวงแรงงานเยี่ยมสถานประกอบการ ร่วมกับปลัดจังหวัดระนอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  ศอ.ปส.จ.ระนอง  กอ.รมน.จังหวัด  อำเภอเมืองระนอง และตำรวจภูธรจังหวัดระนอง บูรณาการร่วมกันตรวจเยี่ยมสถานประกอบการและผู้ใช้แรงงาน ณ บริษัทบิ๊ก C  สาขาระนอง จำกัด ดังนี้

                            1.ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารของบริษัท ฯ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ตลอดจนรับทราบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของบริษัท ฯ เพื่อนำเสนอผู้บริหารกระทรวงฯ 

                           2.ติดตามการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE  เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ให้เกิดความเข้มแข็งและต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด

                           3.สุ่มตรวจสารเสพติดผู้ใช้แรงงาน จำนวน 102 คน ไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด