โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

 

                 วันนี้ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายจตุพจน์  ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้รับมอบดอกไม้จันทน์ จากภาครัฐ ภาคเอกชน  สำนักงานแรงงานจังหวัดระนองได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง เทศบาลเมืองระนอง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ กลุ่มผู้สูงอายุแรงงานนอกระบบ และประชาชนทั่วไป จำนวน 14 แห่ง ส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง (นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ) สืบเนื่องจากสำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง ได้เปิดหลักสูตรสอนการทำดอกไม้จันทน์ให้แก่ สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ กลุ่มผู้สูงอายุ แรงงานนอกระบบ และประชาชนทั่วไป ได้ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อนแสดงความจงรักภักดีและรวมใจเป็นหนึ่ง ตาม" โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน" เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 26 ตุลาคม 2560 จำนวน 30,147 ดอก และพร้อมใจกันส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้จังหวัดในวันนี้