การตรวจเรือประมงทะเลและแรงงานประมงทะเล ตามโครงการตรวจแรงงานแบบบูรณาการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

 

 

                        เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองมอบหมายให้แรงงานจังหวัดระนองเป็นหัวหน้าชุดการตรวจแรงงานแบบบูรณาการในกิจการเรือประมงทะเล โดยได้รับการสนับสนุนเรือตรวจการณ์ ต.223 จากกองทัพเรือภาคที่ 3 ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระนอง  แรงงานจังหวัด  จัดหางานจังหวัด  ประกันสังคมจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด  ผู้แทนรอง ผอ.รมน.จังหวัดระนอง  ผู้แทนปลัดจังหวัดระนอง  ผู้แทนตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง  ผู้แทนสารวัตรสถานีตำรวจน้ำฯ   ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   ผู้แทนประมงจังหวัด   ผู้แทนอำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระนอง   ผู้แทนศูนย์ประสานงานประมงชายแดนไทย-เมียนมา   ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง     ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน  IOM   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาระกิจที่เกี่ยวข้อง ผลการตรวจไม่พบการกระทำผิดด้านแรงงาน ไม่พบการใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า 18 ปี และแรงงานยินยอมลงเรือด้วยความสมัครใจและได้มอบชุดยาสามัญประจำเรือซึ่งได้รับการสนับสนุนจาด IOM