การตรวจแรงงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการมนุษย์ในเรือประมง

 

 

                      เมื่อวานนี้ พลโทดำริห์  สุขพันธ์  ศปป.2 กอ.รมน. ได้มาประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดระนอง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองให้การต้อนรับ แรงงานจังหวัดระนอง ได้ชี้แจงภาระกิจการตรวจแรงงาน เพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในเรือประมง ซึ่งจังหวัดระนองได้ดำเนินการตรวจแรงงานในเรือประมงมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 เป็นต้นมา จากนั้นคณะ ฯ ได้ไปตรวจเยี่ยมศูนย์ CI ศูนย์แจ้งเรือเข้า-ออก เรือประมงและสถานประกอบการ (แพปลา) ที่จัดสวสัดิการที่อยู่อาศัยให้กับแรงงานต่างด้าว