การตรวจบูรณาการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการและสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ใช้แรงงานในโรงงาน

 

 

                       รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง (นายสุเทพ  วงษ์พานิช) นำส่วนราชการบูรณาการการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการและสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ใช้แรงงานในโรงงาน

                         

                          วันที่ (26  ธันวาคม 2560 ) เวลา 13.00 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง (นายสุเทพ  วงษ์พานิช) นำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง  ศอ.ปส.จ.ระนอง  กอ.รมน.จังหวัดระนอง และอำเภอเมืองระนอง ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการแบบบูรณาการ ณ บริษัท เบสท์ดิลซีฟู้ดโปรดักท์ จำกัด , แพแมนระนอง, แพสิริมา ตามนโยบายกระทรวงแรงงานที่ต้องการให้สถานประกอบการ/ผู้ใช้แรงงาน มีความรู้ ความเข้าใจ ในสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนพึงได้รับ รวมถึงข้อมูลข่าวสาร  ระเบียบข้อกฎหมายใหม่ๆ  ตลอดจนรับทราบปัญหาความต้องการของเจ้าของสถานประกอบการ/ผู้ใช้แรงงาน เพื่อนำข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหารของกระทรวงแรงงาน และสุ่มตรวจสารเสพติดผู้ใช้แรงงานแนะนำมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 

                              จากการสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ใช้แรงงาน จำนวน 159 คน ผลปรากฏว่าไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด