การประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เรื่องการแย่งอาชีพคนไทยของแรงงานต่างด้าว

 

 

                       แรงงานจังหวัดระนอง และจัดหางานจังหวัดระนอง ประชาสัมพันธ์  สร้างการรับรู้ เรื่องการแย่งอาชีพคนไทยของแรงงานต่างด้าว

                วันนี้เวลา 09.30 น. แรงงานจังหวัดระนอง และจัดหางานจังหวัดระนอง ได้ไปบันทึกเสียง ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท.ระนอง เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ เป็นภาษาไทยและภาษาเมียนมา เรื่องการแย่งอาชีพคนไทยของแรงงานต่างด้าว ซึ่งมาประกอบอาชีพอิสระ หาบเร่  แผงลอย และโทษของแรงงานต่างด้าวที่จะได้รับ นอกจากนี้ได้ชี้แจงเรื่องการปรับอัตราค่าจ้างขั่นต่ำ ซึ่ง สวท.ระนอง จะเผยแพร่ข่าวและสปอร์ตโฆษณา ทุกวันในจังหวัดและกระจายข่าวไปทั่วประเทศ