หัวหน้าผู้ตรวจกรมจัดหางานและหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมเยี่ยมชมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ OSS

 

 

                       หัวหน้าผู้ตรวจกรมจัดหางาน และหัวส่วนสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระนอง                 ร่วมเยี่ยมชมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ONE STOP  SERVICE  

                 วันที่ 13 ก.พ. 2561 เวลา 07.30 น. ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง นางอิงอร  ช่วยจวน  หัวหน้าผู้ตรวจกรมจัดหางาน ได้มาร่วมประชุม Conference รับฟังข้อสั่งการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและผู้บริหารระดับสูง จากนั้นได้ประชุมหารือกับหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระนอง และได้ให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ ในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งศูนย์พิสูจน์สัญชาติ และศูนย์ OSS เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กระทรวงกำหนด จากนั้นเวลา 09.30 น. นางอิงอร  ช่วยจวน  และหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระนอง ได้เดินทางไปที่ศูนย์ OSS จังหวัดระนอง ณ โรงยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เยี่ยมชมจุดบริการต่างๆ รวมทั้งได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ในการปรับกระบวนงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น