อาสาสมัครแรงงาน

 ทำเนียบอาสาสมัครแรงงานจังหวัดระนอง

 

ที่ ชื่อ - สกุล ตำบล เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองระนอง
1 นายสุพล  เนืองนอง ทรายแดง 084-8513158
2 น.ส.กมลใจ  จุกกระโทก บางนอน 062-2619958
3 นายจรูญ  ขอสันติกุล ปากน้ำ 085-0354048
4 นายสมปอง   ฉิมพาลี หาดส้มแป้น 090-9583892
5 นางสุวรรณา  กุลวานิชไชยนันท์ บางริ้น 086-4187918
6 นายสมเจตน์  ถิรพุทธิพงศ์ หงาว 089-0775247, 092-3918553
7 นางดวงพร  หิสวาณิชย์ ราชกรูด 089-9727075
8 นายฉัตรชัย  ณ นคร เกาะพยาม 082-8132172
9 นางจิตจรัส  ปานดี เขานิเวศน์ 080-5346931
อำเภอกระบุรี
1 นางฐานิสา ขุนเมือง น้ำจืด 080-6497082
2 ร.ต.ต.สุวรรณ   ณ  นคร น้ำจืดน้อย 096-2561479
3 นางละเมียด   ทรงทิม มะมุ 061-5367954
4 นางอุษา   มณีวรรณ์ ปากจั่น 082 8053069
5 นายสุมินทร์  ชุมภูชนะ ลำเลียง 096-4629560
6 นายผาด   ซื่อตรง บางใหญ่ 095-0427725
7 ด.ต.มนต์ชุบ  ดวงภักดี จ.ป.ร. 080-7175168
อำเภอกะเปอร์
1 นางทองหล่อ  แซ่อ๋อง ม่วงกลวง 093-6678039
2 นางหนูเกียม  คงหาญ กะเปอร์ 099-4806962
3 นางอรพรรณ  จันทร์เขียว เชี่ยวเหลียง 087-4687803
4 นายสถาพร   สิงห์แก้ว บ้านนา 084-7453199
5 นางสาวดารณี  หลีไมล์ บางหิน 084-8406798
อำเภอละอุ่น
1 นายสุคนธ์  แซ่อุ๋ย ละอุ่นเหนือ 084-5313787
2 นางฟองจันทร์  พันแพง ละอุ่นใต้ 083-1040367, 084-5272741
3 นางคนึง  อยู่น้อย บางพระเหนือ     089-4750214
4 นางอาลัย   รามรัตน์ บางพระใต้ 094-5828787
5 นางศิริวรรณ์  สุขตะโก บางแก้ว 087-8923481
6 นางบุษบามาศ  เดชนอก ในวงเหนือ 062-4731735
7 นายสมควร  ไหยะเก ในวงใต้ 081-9704675
อำเภอสุขสำราญ
1 นางอาสาน๊ะ   อินตัน นาคา 093-9313664
2 นางสาวลัดดา  อาดหาญ กำพวน 080-5219749

 ► ใบสมัครอาสาสมัครแรงงาน sites/ranong.mol.go.th/files/aibsmakhraasaasmakhraerngngaan.pdf