วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

     

วิสัยทัศน์กระทรวงแรงงาน       
            "แรงงานมีศักยภาพสูง  และมีคุณภาพชีวิตที่ดี"

 

วิสัยทัศน์สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

 "ทรัพยากรมนุษย์มีศักยภาพ ก้าวทันเทคโนโยลีและนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มให้
   ระบบเศรษฐกิจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี"
 
พันธกิจกระทรวงแรงงาน
          1. การเพิ่มศักยภาพแรงงาน และผู้ประกอบการให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
          2. คุ้มครองและส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทำงาน มีหลักประกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
          3. พัฒนากระทรวง ให้เป็นองค์กรธรรมภิบาล
          4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างบูรณาการ เพื่อการบริหารจัดการและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
          5. ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ
 
 
 พันธกิจสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
          1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ ข้อมูล เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงแรงงาน
          2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวงแรงงาน
          3. แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฎิบัติราชการ
          4. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงแรงงานเพื่อให้เกิดการประหยัดคุ้มค่าและสมประโยชน์
          5. กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฎิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน
          6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการบริหารงาน และการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
          7. ดูแลงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศ และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย         
          8. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาค่าจ้างและรายได้ของประเทศ
          9. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยภาวะเศรษฐกิจแรงงาน สังคม
          10. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงและเรื่องราวร้องทุกข์ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์แผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ.  2560 - 2564)
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดี
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนากลไกในการสร้างความสมดุลของตลาดแรงงานเพื่อสร้างความยั่งยืนให้ภาคแรงงาน
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ด้วยหลักธรรมาภิบาลและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อบูรณาการสารสนเทศที่ทันสมัย  มีเสถียรภาพ
 
 
ค่านิยมองค์กร  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
      BEST
      B : Belief   (เชื่อมั่น  ศรัทธาในองค์กร)
      E : Effectiveness   (ทำงานอย่างมุ่งประสิทธิภาพ)
      S : Strategy   (มียุทธศาสตร์เป็นตัวนำในการทำงาน)
      T : Teamwork  (ร่วมกันทำงานเป็นทีมเชิงรุก)