วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

   

 

 

 

"เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการให้กำลังแรงงาน มีงานทำ มีศักยภาพ มีหลักประกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี"

 

        พันธกิจ

       

        1.ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการบริหารจัดการด้านแรงงาน

 

        2.พัฒนายุทธศาสตร์ด้านแรงงานแบบบูรณาการ

 

        3.พัฒนาการให้บริการแก่แรงงาน และเครือข่ายด้านแรงงาน

 

        4.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดตามประเมินผล

        

 

         เป้าประสงค์หลัก

 

        1.ประชาชนวัยแรงงาน ได้รับโอกาสในการมีงานทำและการประกอบอาชีพอิสระเพิ่มขึ้น

 

        2.ระบบเตือนภัยและระบบบริหารจัดการแรงงานที่มีประสิทธิภาพ

 

        3.แรงงานนอกระบบ ได้รับการคุ้มครองทางสังคมเพิ่มขึ้น

 

        ค่านิยมองค์กร

 

         1.มุ่งมั่น ทำงานเป็นทีมเชิงรุก (Proactive tramwork)

 

         2.ไฝ่เรียนรู้  (Life long leamwork)

 

         3.มีจิตรบริการ (Service  mind)