ข่าวเด่น

ผู้ตรวจราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เยี่ยมศูนย์ OSS จังหวัดระนอง

 

ผู้ตรวจราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เยี่ยมศูนย์ OSS จังหวัดระนอง

ภาพข่าว: 

ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

 

 

              ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

เพื่อให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง

ภาพข่าว: 

การณรงค์การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว OSS และการพิสูจน์สัญชาติของแรงงานต่างด้าว

 

 

                                                หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้ออกหน่วยประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้                 และการมีส่วนร่วมกับเครื่อข่ายด้านแรงงาน

 

ภาพข่าว: 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายพรเทพ ผ่องศรี และหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมเยี่ยมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ OSS

 

 

                                              นายพรเทพ  ผ่องศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ OSS

 

ภาพข่าว: 

ร่วมออกตรวจแรงงานในกิจการประมงทะเลตามโครงการตรวจบูรณาการ ฯ

 

 

                                       ร่วมออกตรวจแรงงานในกิจการประมงทะเลตามโครงการตรวจแรงงานแบบบูรณาการฯ 

ภาพข่าว: 

หัวหน้าผู้ตรวจกรมจัดหางานและหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมเยี่ยมชมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ OSS

 

 

                       หัวหน้าผู้ตรวจกรมจัดหางาน และหัวส่วนสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระนอง                 ร่วมเยี่ยมชมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ONE STOP  SERVICE  

ภาพข่าว: 

ออกตรวจเรือประมงทะเลและแรงงานประมงตามโครงการตรวจบูรณาการ ฯ

 

 

                                            ร่วมออกตรวจแรงงานในกิจการเรือประมงทะเลตามโครงการตรวจบูรณาการฯ

ภาพข่าว: 

การประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เรื่องการแย่งอาชีพคนไทยของแรงงานต่างด้าว

 

 

                       แรงงานจังหวัดระนอง และจัดหางานจังหวัดระนอง ประชาสัมพันธ์  สร้างการรับรู้ เรื่องการแย่งอาชีพคนไทยของแรงงานต่างด้าว

ภาพข่าว: 
Syndicate content