Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระนอง

การตรวจเรือแบบบูรณาการในกิจการเรือประมงทะเลตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดระนอง

pll_content_description

TOP