Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระนอง

การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ประจำปี 2560

pll_content_description

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการประสบความสำเร็จได้รับรางวัลระดับภาค เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 จังหวัดระนองส่งชมรม  TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ประจำปี 2560 จำนวน 3 ชมรม ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE อันดามันซีฟู้ด  ชมรม TO BE NUMBER ONE  MRD CLUB และชมรม TO BE NUMBER ONE แม็คโคร สาขาระนอง ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งผลปรากฎว่าชมรมที่ประสบความสำเร็จได้รับรางวัลระดับภาคเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศ ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2560 ณ IMPACT  Forum เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE อันดามันซีฟู้ด และชมรม TO BE NUMBER ONE แม็คโคร สาขาระนอง 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

TOP