Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระนอง

ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ และสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ใช้แรงงาน จังหวัดระนอง

pll_content_description

 

 

                                   นายสุรนารถ  จิตต์เอื้อเฟื้อ  แรงงานจังหวัดระนอง นำส่วนราชการบูรณาการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการและสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ใช้แรงงานในโรงงาน

                               วันที่  21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรนารถ  จิตต์เอื้อเฟื้อ  แรงงานจังหวัดระนอง นำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง  ศอ.ปส.จ.ระนอง  กอ.รมน.จังหวัดระนอง และอำเภอเมืองระนอง ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการแบบบูรณาการ  ณ บริษัทอาร์.เอ็น ระนอง จำกัด และบริษัทเกษสาครซีฟู้ด จำกัด ตามนโยบายกระทรวงแรงงานที่ต้องการให้สถานประกอบการ/ผู้ใช้แรงงาน มีความรู้ ความเข้าใจ ในสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนพึงจะได้รับ รวมถึงข้อมูลข่าวสาร ระเบียบข้อกฎหมายใหม่ๆ ตลอดจนรับทราบปัญหาความต้องการของเจ้าของสถานประกอบการ/ผู้ใช้แรงงาน เพื่อนำข้อ    คิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหารของกระทรวงแรงงาน และสุ่มตรวจสารเสพติดผู้ใช้แรงงาน แนะนำมาตรการการป้องกันและ      แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

                             จากการสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ใช้แรงงาน ทั้งคนไทย และลูกจ้างต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจำนวน 24 คน ปรากฏว่าไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด 

 

       

 

       

TOP