Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระนอง

โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ยาเสพติด การกระทำผิดกฏหมายอื่นๆ และการกู้ชีพ กู้ภัย รองรับการรักษาความมั่นคงชายแดนจังหวัดระนอง พ.ศ. 2565

pll_content_description

TOP