Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระนอง

ภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศ    ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนประมาณร้อยละ 86 ของพื้นที่จังหวัด มีที่ราบร้อยละ 14 ของพื้นที่จังหวัด และเป็นป่าปกคลุมทางทิศตะวันออกของจังหวัด พื้นที่ลาดเอียงลงสู่ทะเลอันดามันทางทิศตะวันตก ภูเขาที่สูงที่สุด ของจังหวัด คือ ภูเขาพ่อตาโชงโดง สูง 1,700 ฟุต และมีเกาะใหญ่น้อยในทะเลอันดามัน 62 เกาะ พื้นที่ จังหวัดระนองมีลักษณะรูปร่างเรียวยาวและแคบระยะทางจากทิศเหนือจรดทิศใต้ยาว 169 กิโลเมตร มีส่วนที่กว้างที่สุดเป็นพื้นที่ดินประมาณ 25 กิโลเมตร และมีส่วนที่แคบที่สุด 9 กิโลเมตร มีแม่น้ำกระบุรีกั้นพรหมแดนระหว่างประเทศไทยกับเมียนมา

 

ประเพณี /งานประจำปี   จังหวัดระนอง มีประเพณีและงานประจำปีที่สำคัญนิยมปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันคือ ประเพณีสวดกลางบ้าน งานขึ้นถ้ำพระขยางค์ งานเทศกาลสงกรานต์น้ำแร่แช่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ประเพณีออกพรรษา ประเพณีเทศน์มหาชาติและ พิธีการกวนข้าวทิพย์ เทศกาลวันวิสาบูชาและสมโภชน์พระเจดีย์ดาธุ ประเพณีลอยกระทง งานเทศกาลเที่ยวระนอง ท่องอันดามัน 

 

เขตการปกครอง   จังหวัดระนอง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 อำเภอ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 31 แห่ง โดยมีอำเภอกระบุรีมีพื้นที่มากที่สุด และอำเภอสุขสำราญมีพื้นที่น้อยที่สุด

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 

2590
TOP