Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระนอง

ITA

                                                                                                                              

 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity & Transparency Assessment : OIT)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ปี 2567 

O1

 โครงสร้าง

O2

 ข้อมูลผู้บริหาร

O3

 อำนาจหน้าที่

O4

 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

O5

ข่าวประชาสัมพันธ์

O6

Q&A

O7

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O8

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O9

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O10

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

O11

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

O12

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O13

E – Service

O14

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  • สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง ไม่ได้รับการจัดสรรในส่วนของงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
O15

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  • สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง ไม่ได้รับการจัดสรรในส่วนของงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
O16

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  • สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง ไม่ได้รับการจัดสรรในส่วนของงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
O17

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O18

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O19

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O20

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O21

การขับเคลื่อนจริยธรรม

O22

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O23

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O24

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O25

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O26

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O27

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

O28

การรายงานผลนโยบาย No Gift Policy

O29

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

O30

การประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

O31

การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O32

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O33

รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี

O34

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O35

การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

633
TOP