Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระนอง

ภารกิจ และ อำนาจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2559 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีราชการบริหารส่วนภูมิภาค คือ สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 

1. ปฎิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในภูมิภาค  รวมทั้งดำเนินการประสานและสนับสนุนงานในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

 2. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และปฎิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงาน  รวมทั้งกำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลแผนการปฎิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

 3. ดำเนินการเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงน และประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานด้านแรงงานในเขตพื้นที่และกลุ่มจังหวัด

 4. ประสานการดำเนินงานกับอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายด้านแรงงาน เพื่่อนำบริการด้านแรงงานในเขตพื้นที่

5. ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

โทรศัพท์ 0 7780 0152 โทรสาร   0 7780 0153                             

e-mail: ranonglabour85@gmail.com

 

 

 

424
TOP