Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระนอง

ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

แผนปฏิบัติงานด้านแรงงานจังหวัดระนอง

แผนปฏิบัติงานด้านแรงงานจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ 2567

แผนปฏิบัติงานด้านแรงงานจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนปฏิบัติงานด้านแรงงานจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนปฏิบัติงานด้านแรงงาน (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดระนอง

 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดระนอง

แผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ 2566

586
TOP