Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระนอง

วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์กระทรวงแรงงาน       

 “แรงงานมีศักยภาพสูง  และมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

วิสัยทัศน์สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

“ทรัพยากรมนุษย์มีศักยภาพ ก้าวทันเทคโนโยลีและนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มให้ระบบเศรษฐกิจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

พันธกิจกระทรวงแรงงาน

1. การเพิ่มศักยภาพแรงงาน และผู้ประกอบการให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
2. คุ้มครองและส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทำงาน มีหลักประกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. พัฒนากระทรวง ให้เป็นองค์กรธรรมภิบาล
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างบูรณาการ เพื่อการบริหารจัดการและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ

พันธกิจสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ ข้อมูล เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงแรงงาน
2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวงแรงงาน
3. แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฎิบัติราชการ
4. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงแรงงานเพื่อให้เกิดการประหยัดคุ้มค่าและสมประโยชน์
5. กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฎิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการบริหารงาน และการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
7. ดูแลงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศ และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย         
8. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาค่าจ้างและรายได้ของประเทศ
9. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยภาวะเศรษฐกิจแรงงาน สังคม
10. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงและเรื่องราวร้องทุกข์ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์แผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ.  2560 – 2564)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนากลไกในการสร้างความสมดุลของตลาดแรงงานเพื่อสร้างความยั่งยืนให้ภาคแรงงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ด้วยหลักธรรมาภิบาลและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อบูรณาการสารสนเทศที่ทันสมัย  มีเสถียรภาพ
 

ค่านิยมองค์กร  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

BEST
B : Belief   (เชื่อมั่น  ศรัทธาในองค์กร)
E : Effectiveness   (ทำงานอย่างมุ่งประสิทธิภาพ)
S : Strategy   (มียุทธศาสตร์เป็นตัวนำในการทำงาน)
T : Teamwork  (ร่วมกันทำงานเป็นทีมเชิงรุก)

 

588
TOP