Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระนอง

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นายปรีชา แก้วมณี

  นายปรีชา แก้วมณี

  แรงงานจังหวัดระนอง
  • นางสาวรัตนธิดา ไทยสังคม

   นางสาวรัตนธิดา ไทยสังคม

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวมณิชณัญญ์ ธำรงทรัพย์กุล

    นางสาวมณิชณัญญ์ ธำรงทรัพย์กุล

    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
    • นางสาวเมริสสา โรมินทร์

     นางสาวเมริสสา โรมินทร์

     นักวิชาการแรงงาน
    • นางสาวรุ่งนภา อินทร์พิลา

     นางสาวรุ่งนภา อินทร์พิลา

     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้นฯ
    • นางอุมาพร ชูชำนาญ

     นางอุมาพร ชูชำนาญ

     เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมจังหวัดระนอง
  • นางสาวมณิชณัญญ์ ธำรงทรัพย์กุล

   นางสาวมณิชณัญญ์ ธำรงทรัพย์กุล

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวรุ่งฟ้า จันทร์สุริย์

    นางสาวรุ่งฟ้า จันทร์สุริย์

    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
    • นางปราถนา นุ่มน้อย

     นางปราถนา นุ่มน้อย

     พนักงานทำความสะอาด
    • นายวรรณา เตียวเจริญ

     นายวรรณา เตียวเจริญ

     พนักงานขับรถ ส.2
892
TOP