Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระนอง

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางสาวยุภา ทองถม

  นางสาวยุภา ทองถม

  แรงงานจังหวัดระนอง
  • นางสาวรัตนธิดา ไทยสังคม

   นางสาวรัตนธิดา ไทยสังคม

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวมณิชณัญญ์ ธำรงทรัพย์กุล

    นางสาวมณิชณัญญ์ ธำรงทรัพย์กุล

    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
    • นางสาวเมริสสา โรมินทร์

     นางสาวเมริสสา โรมินทร์

     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้นฯ
    • นางอุมาพร ชูชำนาญ

     นางอุมาพร ชูชำนาญ

     เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมจังหวัดระนอง
    • นายประทักษ์ แซ่อึ๊ง

     นายประทักษ์ แซ่อึ๊ง

     นักวิชาการแรงงาน
    • นายศรชัย พิเศษสินธ์

     นายศรชัย พิเศษสินธ์

     นักวิชาการแรงงาน
    • นายคมกริช ชูแก้ว

     นายคมกริช ชูแก้ว

     นักวิชาการแรงงาน
    • นางสาววรกมล สุภา

     นางสาววรกมล สุภา

     นักวิชาการแรงงาน
    • นางสาวนัยน์เนตร อินทร์แก้ว

     นางสาวนัยน์เนตร อินทร์แก้ว

     นักวิชาการแรงงาน
  • นางสาวมณิชณัญญ์ ธำรงทรัพย์กุล

   นางสาวมณิชณัญญ์ ธำรงทรัพย์กุล

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางวัชราภรณ์ ชูชาติ

    นางวัชราภรณ์ ชูชาติ

    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
   • นายวรรณา เตียวเจริญ

    นายวรรณา เตียวเจริญ

    พนักงานขับรถ ส.2
   • นางประไพ ธิมมารมย์

    นางประไพ ธิมมารมย์

    แม่บ้านประจำสำนักงาน
TOP