Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระนอง

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นายสุรนารถ จิตต์เอื้อเฟื้อ

  นายสุรนารถ จิตต์เอื้อเฟื้อ

  แรงงานจังหวัดระนอง
  • นางสาวรัตนธิดา ไทยสังคม

   นางสาวรัตนธิดา ไทยสังคม

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นายวรรณา เตียวเจริญ

    นายวรรณา เตียวเจริญ

    พนักงานขับรถยนต์ ส.2
  • นางสาวมณิชณัญญ์ ธำรงทรัพย์กุล

   นางสาวมณิชณัญญ์ ธำรงทรัพย์กุล

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวกชพร ณ ระนอง

    นางสาวกชพร ณ ระนอง

    เจ้าหน้าที่จัดทำบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
  • นางจงกล คำวังพฤกษ์

   นางจงกล คำวังพฤกษ์

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   • นางสาวอุมาภรณ์ ชูชำนาญ

    นางสาวอุมาภรณ์ ชูชำนาญ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
  • นางสายใจ ธีรกุล

   นางสายใจ ธีรกุล

   เจ้าหน้าที่ธุรการ ส.4
   • นางประไพ ธินมารมย์

    นางประไพ ธินมารมย์

    พนักงานทำความสะอาด
TOP