Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระนอง

โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ

โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดระนอง

        สำนักงานแรงงานจังหวัด มีภารกิจในด้านการส่งเสริมอาชีพ และการมีงานทำของประชาชน
เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของกระทรวงแรงงาน ในการดูแลความเป็นอยู่และเสริมสร้างศักยภาพของ
ประชากรที่อยู่ในกำลังแรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข สำนักงานแรงงานจังหวัด
จึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ
วิกฤตเศรษฐกิจ และผู้ว่างงานให้มีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้ เป็นการชั่วคราว และมีโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะ
ในการประกอบอาชีพ เพื่อต่อยอดอาชีพเดิม และรองรับการประกอบอาชีพใหม่ในอนาคต

ผลการดำเนินงาน

 – ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้รับเงินจัดสรรโครงการ จำนวน 67,220 บาท จำนวน 3 รุ่น จำนวน 48 คน

 – ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับเงินจัดสรรโครงการ จำนวน  158,867 บาท จำนวน 4 หลักสูตร 8 รุ่น จำนวน 136 คน

 – ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ได้รับเงินจัดสรรโครงการ จำนวน 172,937 บาท จำนวน 4 หลักสูตร 9 รุ่น จำนวน 150 คน

 

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการฯ จำแนกเป็นรายปี

 

คำสั่ง

 

ระเบียบ

 

354
TOP