Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระนอง

โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ

โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดระนอง

        สำนักงานแรงงานจังหวัด มีภารกิจในด้านการส่งเสริมอาชีพ และการมีงานทำของประชาชน
เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของกระทรวงแรงงาน ในการดูแลความเป็นอยู่และเสริมสร้างศักยภาพของ
ประชากรที่อยู่ในกำลังแรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข สำนักงานแรงงานจังหวัด
จึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ
วิกฤตเศรษฐกิจ และผู้ว่างงานให้มีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้ เป็นการชั่วคราว และมีโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะ
ในการประกอบอาชีพ เพื่อต่อยอดอาชีพเดิม และรองรับการประกอบอาชีพใหม่ในอนาคต

ผลการดำเนินงาน

– ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ได้รับเงินจัดสรรโครงการ จำนวน 172,937 บาท จำนวน 4 หลักสูตร 9 รุ่น จำนวน 150 คน

 

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการฯ จำแนกเป็นรายปี

 

คำสั่ง

 

ระเบียบ

 

182
TOP