Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระนอง

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 11) พร้อมคำชี้แจงประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 11) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2565 – ปัจจุบัน

TOP