Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระนอง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่มอบนโยบายและร่วมออกตรวจคัดกรองเพื่อแสวงหาข้อบ่งขี้เบื้องต้น เพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ ด้านแรงงาน แรงงานบังคับหรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

pll_content_description

TOP