Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระนอง

สำนักงานแรงงานจังหวัดระนองขอเผยแพร่หลักสูตรประชาสัมพันธ์หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564

pll_content_description

เอกสารที่ 1 : กรอบโครงสร้างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564

https://drive.google.com/drive/folders/1Y6B7sWku8JnO9CMjXgd3ZOQiOlcZ-L9J

เอกสารที่ 2 : เนื้อหา (Content) และสื่อประกอบหลักสูตรต้านทุจริศึกษาพ.ศ.2564
https://drive.google.com/drive/folders/1yjm3LUz4v3B6sb2mn65sgQ8-e-Xxvibh

เอกสารที่ 3 : แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา พ.ศ.2564 กลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม
https://drive.google.com/drive/folders/12eG9crQChOh1Jp3F55MuRHiI_F4M5oE5

เอกสารที่ 4 : สื่อประกอบการบรรยาย (PowerPoint) หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564
https://drive.google.com/drive/folders/1zvd1RSMeAGzjeEXI8NNMFXIi26XXQm7W

TOP